فیدر گریزلی

قابلیت استفاده در ابتدای خط تولید برای تفکیک مصالح ورودی به لحاظ استفاده از مواد اولیه و طراحی مناسب دارای تنظیم دامنه ارتعاش قابلیت بسیار بالایی را دارد. این محصول به طریقی ساخته شده که حرکات ارتعاشی منظمی فقط در تمامی سطح ثوری ها ایجاد می نماید و این ارتعاش به شاسی و پایه منتقل نمی گردد. نیروی محرکه را می توان به وسیله موتور دیزل یا الکتروموتور تامین کرد که الکتروموتور توصیه می شود فیدرهای این شرکت نیاز به سرویس فوق العاده ندارد و فقط باید هرروز قبل از شروع کار محل گریس خورها را گریسکاری نمود یا چنانچه روغنی باشد هر چند ماه یکبار روغن آن تعویض گردد.

Grizzly Feeder

It can be employed in the beginning of the production lube to separate the input material. It enjoys vast range of capabilities due to the use of quality raw material and elegant design with the possibility of vibration domain adjustability. The product has been manufactured in such a way as it merely creates regular vibrations across the surface of the meshes, and the vibration is not transferred to the chassis and bases. The power can be supplied by a diesel generator or electromotor, the second of which is recommended. The feeders of this company do not need extraordinarymaintenance service, simply the grease spots need to be lubricated everyday before the operation, or if they operate on oil, .the oil must be replaced few months

مزایای فیدر گریزلی

مزایای استفاده از فیدر
سرعت تولید بالایی دارند
قابلیت استفاده در ابتدای خط تولید برای تفکیک مصالح ورودی.
حرکات ارتعاشی منظم
نکات قابل توجه
ارتعاش به شاسی و پایه منتقل نمی گردد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.